Journey On Great Country

TWITTER

1/1/1970


» ExaLine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
info [2015/06/24 21:17]
adminvn [Những điều cần biết]
info [2015/06/25 20:52]
adminvn [Thông tin một số mặt hàng phổ thông dụng tại Nga]
Line 21: Line 21:
 ===== Thông tin một số mặt hàng phổ thông dụng tại Nga ===== ===== Thông tin một số mặt hàng phổ thông dụng tại Nga =====
  
-Giá cho một chuyến tàu điện ngầm: 50 RUB ( khoảng 20000 VND) +Giá cho một chuyến tàu điện ngầm: 50 RUB ( khoảng 20000 VND) \\ 
-Truy cập internet: 100 RUB/giờ ( khoảng ​62000/giờ+Truy cập internet: 100 RUB/3GB (Edge, 3G) MTS, Beeline, Megaphone ​( khoảng ​40000 VND\\ 
-Giá một chai bia: 45-60 RUB (khoảng 17000 tới 25000 VND) +Giá một chai bia: 45-60 RUB (khoảng 17000 tới 25000 VND) \\ 
-Giá một bữa ăn nhẹ tại một quán cà phê: 200 RUB (khoảng 80000 VND)+Giá một bữa ăn nhẹ tại một quán cà phê: 200 RUB (khoảng 80000 VND) \\
 Giá một bữa ăn tối tại một nhà hàng: 800-1,500 RUB ( khoảng 280000 tới 600000 VND) Giá một bữa ăn tối tại một nhà hàng: 800-1,500 RUB ( khoảng 280000 tới 600000 VND)
  

--> Айда.Ру - отзывы туристов о курортах и отелях. Участник Реестра Туристических Агентств