Journey On Great Country

TWITTER

1/1/1970


» ExaLine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tamhoi [2015/06/24 21:31]
adminvn
tamhoi [2015/06/24 21:32] (current)
adminvn
Line 1: Line 1:
 +====== Độc đáo văn hóa tắm hơi kiểu Nga ======
 +
 +----
 +
 Trong văn hóa tắm hơi của người Nga, cây chổi có vị trí vô cùng quan trọng. Trước đây người Nga đi tắm hơi mỗi ngày, ngày nay truyền thống này trở thành một thú giải trí. Mọi người tới đây để thư giãn, gặp gỡ bạn bè và trò chuyện. Trong văn hóa tắm hơi của người Nga, cây chổi có vị trí vô cùng quan trọng. Trước đây người Nga đi tắm hơi mỗi ngày, ngày nay truyền thống này trở thành một thú giải trí. Mọi người tới đây để thư giãn, gặp gỡ bạn bè và trò chuyện.
  

--> Айда.Ру - отзывы туристов о курортах и отелях. Участник Реестра Туристических Агентств